Ứng phó của người dân Nam Bộ trước bão Tembin

0
31